Antiche cartoline, Scrivere il Salento

Lu Professore Gerhard Rohlfs (con traduzione in griko e lingua italiana)

di Rosa Comi

“Rosa, crai veni cusi’nci iuti cu facimu pulizia a tutta la casa”? Tie basta cu sporveri,a ddhu ave lu salottu, addhai li conzamu la stanza cu dormane,suntu maritu e muiere e vengune de la Germagna.Suntu tutti ddoi professori, la muiere era alunna soa e dopu ca quiddra se piiau la laurea se sposara. Quiddhu se chiama Professore Gerhard Rohlfs, ete nu grande studiosu de dialetti e scrive libbri l’annu passatu sciu a Calimera, quannu vene a Cascignanu de li Greci a, casa noscia. Vene cu studia lu griku e lu dialettu nosciu. De intra alla cucina noscia sentu corpi de scupa allu parite de confine (quiddhu era lu telegrafu senza fili).

Ieu capii e scii fuscendu,tuzzai lu portune cu lu manese e vinne l’Amelia.”Rosa venu ca ave lu Professore cu muieresa, li piace cu viscia vagnoni.Ieu scornusa! Tutti e ddoi me lusciara la capu e me domandara se parlu griku. Dissi: nu picca pero’ lu capiscu tuttu! Quiddhu artu capiddhi, bianchi nu beddhu custume grigiu scuru e nu gile’ de lana. Quiddha arta fina capiddri biondi taiati a caschettu e la frangetta alla bebbe’,na veste blu’ stritta cu lu spaccu arretu.Me portara alla stanza loru, e me desera caramelle. Dopu quarche giurnu, le signorine,tuzzara cu la scupa scii cu la mamma e la presentara allu Professore ca li fice quarche domanda e li disse se pote venire cu sirema perce’la mamma era de Corianu e sirema de Cascignanu e lu Professore volia cu saccia la differenza ca avia a li doi paesi tra griku e dialettu

Era primavera e facia ancora nu picca de friddu.Allu crai scimme ieu la mamma e lu tata. Nci vose de fronte a quiddhu ssettati e cuminciau cu fazza domande. Commu se diciane certe parole in dialettu commu se diciane in griku commu se diciane a Corianu e commu se diciane a Cascignau. Tuttu de paru se azza e vae, torna cu nu paru de stivalu fatti de pelle de coniju e disse ca li li fice muieresa amposta pe quandu erane venire quai perce’ disse ca lu sapia ca tenimu li pavimenti de marmu e li se ghiacciavane li pedi. Vose cu saccia commu nci ngiurane e l’origine de la ngiuria. Allu crai, me chiamara cu facimu fotografie e scimme subbra la loggia. Nci fotografara tutti. Dopu quarche giurnu me chiamara ntorna le signorine de retu allu sciardinu, perce’ erame confinanti. Zumpai de subbra allu parite de peddre e me pijara a volu. Avia lu Professore cu muieresa e me portara erretu allu sciardinu grande, me ficera cu saiu susu allu parite de pedre e me dissera!:La viti ddha erba scappa tirala e veni fuscendu ca lu padrunu tene nu cane bruttu cu nossia te mozzica”.Fici stu lavoru cu la poscia china de caramelle. Volia cu saccia de la mamma e de lu tata commu se chiamava in griku alli doi paesi

Vinnera ddoi vote ancora, tre in tuttu, e dopu se fice vecchiu e non viaggiara chiui

Ieu abitu moi alla casa ca ospitau lu Professore e lu visciu tutti li giurni ca parla cu la voce burbera settatu cu muieresa e de fronte ave a mie ammenzu allu tata e alla mamma mea.

******

O professùro Gerhard Rohlfs (#Griko)

“Rosa, avvri èrkese na pulizzèssome olo to spìti”? Esù kanì na kài o salotto, tus vàddhume ecèssu na plòsune, ìne àndra ce ghinèka ce èrkutte attin Germagna. Ìne oli ce dio professùru, cìni ìsan alunna dikì-ttu

ce tòa èbbiake ‘in laurea armàstisa.

Cìno efonàzzete Gerhard Rohlfs, ène studioso attus dialettu, gràfi vivlìa ce pèrsi epìtte is Calimera, fèo èrkete is Kascignàna èssu-ma. Èrkete na studièzzi ‘on Grìko ce o dialetto dikò-mma. Ì citto mumènto

ekùstisa dio kòrpu so tìcho atti kucina ( cìno ìsan o telegrafo mia forà). Evò enòisa ce epìtta fèonta, etùzzessa so portùna ce ìrte i Amelia n’anìzzi. “Rosa, tèla ka èchi o professuro m”in ghineka-tu ka tu piacèi na torìsi pedìa”.

Evò antropiàzzamo!

Oli ce dio m‘alluscèssane o kòkkalo ce m‘arrotìsane an mìlona Griko. Respùndessa: na spirì, ma to noò olo. Cìno ossilò, ta maddhìa aspra, ‘nan orio ndìma statterò- mavròscino ce ‘nan korpètto assè maddhì. Cìni ossilì ce liftì, ta maddhìa fulèna me ti frangetta, ‘nan ndìma sittò animmèno apò ‘mpì. Me pìrane ecèssu i kàmbara dikì-tto ce m’odikane tòssa glicèa.

Dopu kanne n‘imèra i signurine tuzzèssane matapàle me ti skupa…,

epitta me ti mana-mu ce ti kamane n’annorìsi o professuro ka t’arròtise kànne pràma, t’arrotise àn ìsozze èrti me ‘on tàta jatì cìni ìsane apò Koriàna, ce o tàta ìsane apò Kascignàna, ce cìno ìtele na noìsi àn ìche differenze me tin glòssa a tus dio chorìu. Ìsane primavera ma èkanne ancora zzìcchra. Tin àddhi n’imera epìttamo: evò, i manamu ce o tàta. Mas kàise dirinpèttu ce ancìgnesse na mas arrotìsi. Pos lèame ‘tta lòja sto dialetto ce pos ta lèame ston Griko, pos ta lèane is Koriàna ce pos ta lèane is Kascignàna. Olo mia forà askòsi ce epìtte, eghiurise me dio stivàja ‘sse dèrma asse kunìjo, ìpe ka ta ìche kàmonta i ghinèka-tu jatì o pavimento ka ìchamo isan’ sse marmo ce tu ssichrènane ta pòddia. Tèlise na ssèri i ngiuria dikì-mma ce apùtte èrkoto. Son àvri pu ìrte me fonàsane matapàle na kamome fotografie ce epìttamo ‘pànu stin lòggia. Mas fotografèssane òlu!

Diavikane tes imère ce i signorine me fonàsane matapàle atton ghiardino ghiatì ìsamo konfinanti. Azzùmpessa o tìcho sse lisària ka èkanne konfine ce me biàkane me ta chèria motte apètonna. Ìche o professuro me tin ghineka-tu ce me pàrane ampì sto ghiardìno mèa, me kamane n’annevìso ‘panu ‘on tìcho ce m’upane: to torì citto chòrto….fèe sìreto ce ghiùriso prèsta gghiatì o patruna èchi ‘nan scìddho àscimo na min se dakkàsi. Èkama olo tùo me ti pùnga gomài sse glicèa. Tèlise na sseri matapàle a tin mana-mu ce a to tàta- mu pos tus fonàzzane in Griko sus dio chorìu. Ìrtane matapàle dio forè ce motte ghèttisa vecchi den ìrtane plèo. Àrte abiteo so spìti pu ospìtezze o professuro….

‘on torò òle tes imère ka omilì kukkiào me tin ghinèka-tu….ambrò èchi s’emèna……’stèo amesa to ciùri-mu ce i màna-mu.

******

Il professore Gerhad Rohlfs

“Rosa, domani verresti ad aiutarci a pulire tutta la casa”? Tu basta che spolveri dove c’è il salotto, lí li sistemiamo la stanza per dormire, sono marito e moglie e vengono dalla Germania. Sono ambedue professori, lei era sua alunna e dopo la laurea si sono sposati. Lui si chiama Gerhard Rohlfs, è un grande studioso di dialetti, scrive libri e lo scorso anno è stato a Calimera, quest’anno viene a Castrignano Dei Greci, a casa nostra. Viene a studiare il Griko e il nostro dialetto. Ad un tratto in cucina nostra sento due colpi di scopa nel muro di confine (quello era il telegrafo senza fili). Io capii e andai correndo, bussai al portone e venne ad aprirmi Amelia.”Rosa vieni che c’è il Professore con sua moglie e gli piace vedere bambini”.

Io timida!

Ambedue mi accarezzarono la testa e mi domandarono se parlassi Griko. Risposi: solo un po’ ma lo capisco tutto. Lui alto, capelli bianchi, un bel costume grigio scuro ed un gilè di lana. Lei alta e magra, capelli biondi tagliati a caschetto con la frangetta, un vestito blù stretto con lo spacco indietro. Mi portarono nella loro stanza e mi diedero delle caramelle.

Dopo qualche giorno le signorine ribussarono con la scopa.., andai con la mamma e la presentarono al professore che gli fece qualche domanda, gli chiese se poteva venire insieme a papà perchè lei era di Corigliano e papà di Castrignano, quindi voleva capire le eventuali differenze in griko e dialetto tra i due paesi.

Era primavera e faceva ancora freddo. Il giorno successivo andammo io, la mamma e papà.

Ci volle seduti di fronte a lui, e cominciò a fare domande. Come si dicessero certe parole in dialetto, come si dicessero in Griko, come si dicessero a Corigliano e come a Castrignano. Ad un tratto si alzò e se ne andò, tornò con un paio di stivali fatti con pelle di coniglio, disse che sua moglie li aveva fatti apposta per quando dovevano venire qui, perchè sapeva che avevamo il pavimento di marmo e gli si ghiacciavano i piedi. Volle sapere il nostro soprannome e la sua origine. Il giorno successivo mi chiamarono per fare delle foto e andammo sulla terrazza. Ci fotografarono tutti! Dopo qualche giorno dal giardino le signorine mi chiamarono di nuovo, avevamo i giardini confinanti. Saltai il muro di confine in pietra, e mi acchiapparono al volo. C’era il professore con sua moglie e mi portarono dietro al giardino grande, mi fecero salire sul muro di pietre e mi dissero: la vedi quell’erba…scappa tirala e ritorna in fretta perchè il padrone ha un cane pericoloso e c’è il pericolo che ti morda. Feci tutto questo con la tasca piena di caramelle. Volle sapere ancora di mia madre e di mio padre come li chiamassero in Griko nei due paesi. Vennero due volte ancora, tre in tutto e dopo quando invecchiò non viaggiarono più. Attualmente abito nella casa che ospitò il professore….lo vedo tutti i giorni che parla con voce burbera, seduto a fianco a sua moglie…..di fronte ci sono io…. tra mio padre e mia madre.

  • (traduzione in griko e italiano a cura di SALVATORE LOLLI, 10 luglio 2022)
Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...